Moravskoslezský kraj Ostrava Městská památková zóna Vítkovice

Městská památková zóna Vítkovice

GPS: 18°16'0.83676000000003"N, 49°48'43.91496"E
Dolní oblast Vítkovic – Důl Hlubina 1.07 km Albixon Ostrava 1.94 km Městský stadion 1.22 km ČEZ aréna 1.55 km

První doložená písemná zmínka o vsi s názvem Witchendorf pochází z roku 1357. Pro malou vesničku, která měla okolo 200 obyvatel se rozhodujícím milníkem v dějinách stal rok 1828. Tehdy bylo na základě doporučení vídeňského profesora F. X. Riepla olomouckým arcibiskupem arcivévodou Rudolfem Habsburským rozhodnuto vystavět ve Vítkovicích hutní závod. Stavební práce začaly koncem dubna 1829 a prvním objektem uvedeným do provozu se stala 16. září 1830 pudlovací pec, vyrábějící pomocí kamenného uhlí kujné železo. V letech 1836 a 1838 byly postaveny dvě první koksové vysoké pece a byly získány rudné a uhelné doly. Skutečný rozmach podniku nastal až tehdy, co jej získal v roce 1843 Salomon Mayer, svobodný pán Rothschild.

Je nepopiratelné, že železárny rozhodujícím způsobem ovlivňovaly veškeré dění ve Vítkovicích a určovaly jejich osudy. Už krátce po vzniku závodu se radikálně změnil vzhled obce. Růst počtu obyvatel byl téměř od samého počátku provázen výstavbou závodních domů, položených v bezprostřední blízkosti výrobních provozů. Majitelé železáren si velmi záhy uvědomili, že rozvoji podniku prospěje nejen péče o ubytováni, ale i o zdravotní stav, vzdělání a kulturní vyžití zaměstnanců a jejich rodin.

Zásluhou Paula Kupelwiesera, ředitele Vítkovického horního a hutního těžířstva v letech 1876 – 1893, byla zpracována a postupně realizována koncepce výstavby Nových Vítkovic. Záměrem bylo vybudovat moderní sídliště navázané sice na průmyslový závod, ale poskytující po stránce architektonické i z hlediska občanské vybavenosti vysoký standard komfortu fakticky předbíhající svou dobu. Vedle Kupelwiesera se utváření nové podoby Vítkovic účastnila řada významných domácích i vídeňských architektů.

Nejprve vznikla dělnická kolonie tvořená čtyřmi jednopatrovými domy, zvaná Westend. Následovaly čtyři úřednické domy Anglické kolonie. Pro vyšší úředníky byla na křižovatce dnešních ulic Ruské a Výstavní postavena úřednická vila. Byly vybudovány dělnické kasárny, mistrovské a úřednické kolonie a domy, závodní nemocnice, školy, závodní jesle a mateřské školy, závodní hotel, tržnice i radnice, která byla dokončena v roce 1902. Výškovou dominantou centra Vítkovic se stala v roce 1880 zvonice, původně vodárenská věž se dvěma vodojemy o obsahu 50 m3, ke které byla v letech 1883 – 1886 přistavěna chrámová loď kostela sv. Pavla. Charakteristickým znakem všech staveb je režné neomítané zdivo.

www.ostrava.cz