Kaple se nalézá na severní straně presbyteria barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Půdorysně tvoří čtverec se zkosenými rohy - nepravidelný oktogon. Interiér osvětlují dvě kasulová okna s figurální výzdobou a jedno okno nad oltářem. Oltář v kapli je podobného typu jako ostatní v chrámu. Dva tordované sloupy zakončené hlavicemi podpírají římsy retabula. Na svatostánku je umístěn kříž se soklem s výraznými votulami. Na oltáři je nika, lemovaná rámem z mramoru, na němž je socha sv. barbory. Mezi okny je umístěn velký štít ze stříbrného plechu, zhotovený na objednávku benediktů v roce 1712 pro milostný obraz.