ČR Praha Petrovice Restaurant letem světem+420 222 940 271www.letemsvetem.net
Restaurace 346
Edisonova 429, 109 00 Praha