ČR Praha Nusle Hotel Pankrác+420 261 211 918
Hotely 277
Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4-Nusle