ČR Praha Nusle Corinthia Hotel Prague+420 261 191 111www.corinthia.com
Hotely 297
Kongresová 1655/1, 140 69 Praha 4-Nusle