ČR Praha Nusle Casino Bonver Praha+420 728 117 017www.bonverpraha.cz
Kasína 314
24, Na Pankráci 1598/78, 140 00 Praha 4