ČR Praha Michle Beas Vegetarian Dhaba+420 774 738 983www.beas-dhaba.cz
Restaurace 336
Vyskočilova 4, 140 00 Praha 4