ČR Olomoucký kraj Dolany (okres Olomouc) Hostinec U Havlů+420 585 396 627www.uhavlu.cz
Restaurace 470
Dolany 93, 783 16 Dolany
Hostinec U Havlů