ČR Zlínský kraj Brdo Rozhledna Brdo
Rozhledny 34982