ČR Zlínský kraj Brdo Rozhledna Brdo
Rozhledny 32751