ČR Zlínský kraj Brdo Rozhledna Brdo
Rozhledny 33258