Svět Slovensko Dolný Kubín Eleinstala+421 905 521 718www.eleinstala.sk
Elektro 104
A.Sládkoviča 1794/15, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko