ČR Praha Nusle Dhaba Na Pankráci+420 601 592 216www.beas-dhaba.cz
Restaurace 327
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4