Indie Gorakhpur Hotel Ambar Raj

Hotel Ambar Raj

GPS: 83°22'13.33308"N, 26°45'1.67112"E